อาลปึสุ ก. (เช่น ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.) ทักทายแล้ว อา บทหน้า + ลป ธาตุ ในความร้องเรียก, ทักทาย + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง อุํ เป็น อึสุ สำเร็จรูปเป็น อาลปึสุ