อาสนสาลา น.,อิต. ศาลาเป็นที่นั่ง แจกเหมือน กญฺา เช่น ส.เอก. อาสนสาลายํ ในศาลาเป็นที่นั่ง เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส