อาสวติ ก. (เช่น ตณฺหา อ. ตัณหา) ย่อมไหลไป อา บทหน้า + สว ธาตุ ในความไป, ความไหลไป + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ติ วัตตมานาวิภัตติ สำเร็จรูปเป็น อาสวติ