อาหรมาน ก. เมื่อนำมา อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + มาน