อาหริสฺสติ ก. (เช่น ภิกฺขุ อ. ภิกษุ) จักนำมา อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + สฺสติ ภวิสสันติวิภัตติ