อาโกฏาเปสิ ก. (เช่น หตฺถาจริโย อ. นายหัตถาจารย์) ยัง…ให้ตีแล้ว อา บทหน้า + กุฏ ธาตุ ในความเคาะ, ความทุบ, ความตี + ณาเป ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ ด้วยอำนาจ ณาเป ปัจจัย พฤทธิ อุ ต้นธาตุ เป็น โอ ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาเป ลง ส อาคม รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น อาโกฏาเปสิ