อาโรจิต ก. อัน…กราบทูลแจ้งแล้ว, บอกแจ้งแล้ว อา บทหน้า + รุจ ธาตุ ในความชอบใจ ด้วยอำนาจอุปสัค แปลว่า บอก + ต ปัจจัย