อิจฺฉิตการณ น.,นปุ. เหตุอัน…ปรารถนาแล้ว แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. อิจฺฉิตการณํ ซึ่งเหตุอันตนปรารถนาแล้ว เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อิจฺฉิตํ การณํ = อิจฺฉิตการณํ