อิญฺชิตํ (กิเลสชาตํ) กิเลสชาตใด ยังสัตว์ ย่อมให้หวั่นไหว เหตุนั้น กิเลสชาตนั้น ชื่อว่า อิญฺชิตํๆ