อิฏฺารมฺมณ ๒ น.,นปุ. อารมณ์อันบุคคลปรารถนาแล้ว แจกเหมือน กุล เช่น ส.พหุ. อิฏฺารมฺมเณสุ ในอารมณ์อันบุคคลปรารถนาแล้ว ท. เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อิฏฺานิ อารมฺมณานิ = อิฏฺารมฺมณานิ คำว่า อิฏฺ มาจาก อิส ธาตุ ในความปรารถนา + ต ปัจจัย แปลง ต เป็น ฏฺ ลบ ส ที่สุดธาตุ