อิตฺถีสมีป น.,นปุ. ที่ใกล้แห่งหญิง แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. อิตฺถีสมีปํ สู่ที่ใกล้แห่งหญิง เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อิตฺถิยา สมีปํ = อิตฺถีสมีปํ