อิทฺธิปตฺต ว. ผู้บรรลุแล้วซึ่งฤทธิ์ ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. อิทฺธิปตฺโต (เถโร) อ. พระเถระ ผู้บรรลุแล้วซึ่งฤทธิ์ เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อิทฺธึ ปตฺโต = อิทฺธิปตฺโต (เถโร) คำว่า ปตฺต