อิทฺธิพล น.,นปุ. กำลังแห่งฤทธิ์ แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. อิทฺธิพเลน ด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อิทฺธิยา พลํ = อิทฺธิพลํ