อิทฺธิมนฺตานํ ว.,ปุ. (ภิกฺขูนํ) แห่งภิกษุ ท. ผู้มีฤทธิ์ ศัพท์เดิมเป็น อิทฺธิมนฺตุ อุ การันต์ ในปุงลิงค์ แปลง นฺตุ เป็น นฺต ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ ฝ่ายพหุวจนะ ทีฆะ อ เป็น อา ลง นํ คง นํ ไว้ สำเร็จรูปเป็น อิทฺธิมนฺตานํ คำว่า อิทฺธิมนฺตุ มาจาก อิทฺธิ ศัพท์ + มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต ได้รูปเป็น