อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต เพราะการนำมาซึ่งสุขในโลกนี้และโลกอื่น บ้าง เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส และอสมาหารทวันทว