อิธ อัพ. ใน – นี้ มาจาก อิม ศัพท์ + ธ ปัจจัย แปลง อิม ศัพท์ เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น อิธ ใช้เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ แปลว่า