อุปฺปาเทสุํ ก. (เช่น อิตฺถิโย อ. หญิง ท.) ยัง…ให้เกิดขึ้นแล้ว อุ บทหน้า + ปท ธาตุ ในความเกิด + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + อุํ อัชชชัตตนีวิภัตติ ซ้อน ปฺ หน้าธาตุ ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ ลง ส อาคม รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น อุปฺปาเทสุํ