อุฬารคุณ ว. ผู้มีคุณอันยิ่ง ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. อุฬารคุณํ (พุทฺธํ) ซึ่งพระพุทธเจ้า