อ. ต้นไม้ชื่อว่าคัณฑามพะ เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า คณฺฑามฺโพ รุกฺโข = คณฺฑามฺพรุกฺโข