เกทารนฺตร น.,นปุ. ระหว่างแห่งคันนา แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. เกทารนฺตรํ สู่ระหว่างแห่งคันนา เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า เกทารสฺส