เกวฏฺฏปุตฺต น.,ปุ. บุตรของชาวประมง แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.พหุ. เกวฏฺฏปุตฺตา อ. บุตรของชาวประมง ท. เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า เกวฏฺฏสฺส ปุตฺโต = เกวฏฺฏปุตฺโต