เกวล นิ. อย่างเดียว, สิ้นเชิง, ทั้งสิ้น เช่น ตฺวํ เกวลํ เทวธมฺเม ชานาสิ = อ. ท่าน ย่อมรู้ ซึ่งเทวธรรม ท. อย่างเดียว [ธ. ๕: พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ หน้า