(เทวตา) เทวดา ท. เหล่าใด ย่อมดำรงอยู่ ในอากาศ เหตุนั้น เทวดา ท. เหล่านั้น ชื่อว่า อากาสฏฺาๆ