เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตัป.วิ. กุมาริกาย วณฺโณ = กุมาริกวณฺโณ