เป็นประมาณ ของภิกษาใด ภิกษานั้น ชื่อว่าอันมีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณ วิ.บุพ.กัม.วิ. กฏจฺฉุมตฺตา