เอกตาลปฺปมาณ ว. อันมีลำตาลหนึ่งเป็นประมาณ ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. เอกตาลปฺปมาณํ (อากาสํ) สู่อากาส อันมี