เอกนฺตสนฺตุสิต ว. ผู้ยินดีด้วยดีแล้วโดยส่วนเดียว ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. เอกนฺตสนฺตุสิโต (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ผู้ยินดีด้วยดีแล้วโดยส่วนเดียว เป็นตติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า