เอกาทส ว. สิบเอ็ด แจกเหมือน ปญฺจ เป็นวิเสสนะของนามที่เป็นพหุวจนะได้ทั้ง ๓ ลิงค์ นปุ. เช่น