เอกุทานตฺเถรวตฺถุ น.,นปุ. อ. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเอกุทาน เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ วิ.บุพ.กัม.วิ. เอกุทาโน เถโร =