เอก ๑ ว. หนึ่ง (สัพพนาม) แจกเหมือน ต ศัพท์ เป็นได้ ๓ ลิงค์ ฝ่ายเอก. แปลว่า ผู้เดียว, หนึ่ง ปุ. เช่น ป.เอก. เอโก (อุปาสโก) ทานํ เทติ =