แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. กณฺณิกามณฺฑลํ อ. มณฑลแห่งช่อฟ้า เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า กณฺณิกาย มณฺฑลํ = กณฺณิกามณฺฑลํ