แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. ขาทิตพฺพกํ (วตฺถุ) อ. วัตถุ อันอัน…พึงเคี้ยวกิน มาจาก ขาท ธาตุ ในความเคี้ยวกิน + ตพฺพ ปัจจัย ลง อิ อาคม ลง ก สกัตถ์ ได้รูปเป็น ขาทิตพฺพก ดู อกตฺตพฺพ