แจกเหมือน ปุริส เช่น ส.เอก. คเหตพฺพปิณฺเฑ ในก้อนข้าวอันตนพึงรับ เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า คเหตพฺโพ ปิณฺโฑ =