แปลงนิคคหิตที่ สํ เป็น ม เพราะสระอยู่หลัง แปลง ต เป็น นฺน ลบ ท ที่สุดธาตุ ได้รูปเป็น สมาปนฺน