และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตุล.วิ. เอโก ฆโน ยสฺส ตํ เอกฆนํ (สุวณฺณํ) แท่งทึบ ของทองใด อันเดียว ทองนั้น ชื่อว่าอันมีแท่งทึบอันเดียว [ฆน = แท่ง, ก้อน ปุ.] วิ.บุพ.กัม.วิ. เอกฆนํ สุวณฺณํ = เอกฆนสุวณฺณํ ฉ.ตัป.วิ. เอกฆนสุวณฺณสฺส