แห่งบุคคลคนเดียว ของพรหมจรรย์ใด (มีอยู่) พรหมจรรย์นั้น ชื่อว่าอันมีการนอนแห่งบุคคลคนเดียว