โอกิณฺณ ๒ ก. อัน…เกลี่ยลงแล้ว, อัน…โปรยลงแล้ว โอ บทหน้า + กิร ธาตุ ในความเรี่ยราย, ความโปรย + ต ปัจจัย แปลง ต เป็น ณฺณ ลบ ร ที่สุดธาตุ ได้รูปเป็น โอกิณฺณ ดู อกต