โอตาเรนฺต ก. ยัง…ให้หลั่งลงอยู่ โอ บทหน้า + ตร ธาตุ ในความข้าม + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + อนฺต ปัจจัย ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย ทีฆะ อ