โอปานภูตํ (เคหํ) เรือนใด เป็นที่ดื่ม ย่อมเป็น เหตุนั้น เรือนนั้น ชื่อว่า โอปานภูตํๆ อันเป็น