โอสานปิณฺฑกาเล ในกาลแห่งก้อนข้าวอันเป็นที่สุดลง เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเสสนบุพพบท