– โอส ลบสระหน้า ต่อเป็น อุโปส – ถ ได้รูปเป็น อุโปสถ แปลว่า เป็นที่เข้าจำ (ศีล) เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ เป็นวิเสสนะของอาคาร และวัน