โอโลเกนฺตุ ก. (เช่น ชนา อ. ชน ท.) จงแลดู โอ บทหน้า + โลก ธาตุ ในความแลดู + เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก + อนฺตุ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น โอโลเกนฺตุ