โอ บทหน้า + กม ธาตุ ในความก้าวไป + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน กฺ หน้าธาตุ สำเร็จรูปเป็น โอกฺกมนฺติ