ได้รูปเป็น ปาริสุทฺธิ แปลว่า ความหมดจด, ความหมดจดรอบ, ความบริสุทธิ์ เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า ปริสุชฺฌนํ = ปาริสุทฺธิ ความหมดจดรอบ ชื่อว่า ปาริสุทฺธิๆ ความหมดจดรอบ