าเน ในฐานะแห่งอาจารย์ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาจริยสฺส านํ = อาจริยฏฺานํ [ซ้อน ฏฺ]