กิจกรรม

หน้า [1] [2]

 

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดสามพระยา วันที่ 27 มกราคม 2565


พระราชญาณกวี พร้อมกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มอบถวายพจนานุกรมบาลีไทย ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดเทพศิรินทร์ วันที่ 30 มกราคม 2565


พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มอบให้พระราชญาณกวี นำกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท และศรัทธาสาธุชน ผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ จัดพิมพ์ ไปมอบพจนานุกรมบาลีไทย ที่วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 800 เล่ม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนภาษาบาลี ให้เข้าถึงพระไตรปิฎก เป็นงานวิชาการส่วนหนึ่งที่สนองพระราชปุจฉา สมเด็จบรมบพิตร ที่ทรงมีมาถึงกรรมการมหาเถรสมาคมว่า จะเรียนภาษาบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก ถวายแด่เจ้าคณะปกครองดังนี้ พระธรรมวิสุมธาจารย์ จภ 10 ธ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ จ ภ 6-7 พระธรรมวชิรญาณ จจ กทม พระเทพวชิรมุนี จ ภ 8
 

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดเทพศิรินทร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

 

พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มอบให้พระราชญาณกวี ปิยสภณ นำกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท เจ้ากราบถวายพจนานุกรมบาลีไทย แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และคณะได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อมอบหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลี-ไทย ถวายแด่สำนักเรียนวัดปทุมวนารามเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางภาษาศาสตร์ สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ชนผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ ค้ำจุนพุทธศาสน์ ปลูกรากแก้วศาสนทายาท สร้างปัญญาบารมี เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ พจนานุกรมบาลี - ไทย
โดยร่วมทำบุญสนับสนุนการจัดพิมพ์เพื่อเป็นวิทยาทานถวายพระภิกษุสามเณรได้ที่
กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญนาภิเษก ๙๙๙ ซอย ๑๙ ถนนพระราม ๙ ห้วยขวาง กทม. โทร ๐-๒๓๑๘-๕๙๒๖-๗
หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม ๙
เลขที่บัญชี 076-0-29621-9
ชื่อบัญชี “วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อจัดพิมพ์พจนานุกรมบาลี-ไทย"
ขออนุโมทนากับทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้
การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

พระราชญาณกวี มอบถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาสอบบาลี ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดสามพระยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นำคณะกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท ไปถวายพจนานุกรมบาลีไทย แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาสอบบาลี ที่วัดสามพระยา

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 28 มกราคม 2565

พระราชญาณกวี และกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท กราบสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะหนกลาง วัดไตรมิตร เพื่อถวายพจนานุกรมบาลีไทย

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นำคณะกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท ไปถวายพจนานุกรมบาลีไทย แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาสอบบาลี ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดนิสสรณวนาราม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มอบหมายให้พระราชญาณกวี นำกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท ไปมอบพจนานุกรมบาลีไทย แก่วัดนิสสรณวนาราม ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดพระพุทธฉาย สระบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มอบหมายให้พระราชญาณกวี นำกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท ไปมอบพจนานุกรมบาลีไทย แก่พระราชธีราภรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาภาษาบาลี วัดพระพุทธฉาย สระบุรี (ห่างจากวัดพระพุทธฉาย 12 ก.ม.)

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย วัดพระพุทธฉาย สระบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2565

พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มอบให้พระราชญาณกวี พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย สระบุรี และกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท จิตอาสา เดินทางไปมอบพจนานุกรมบาลีไทย อรรถกถาธรรมบท ทั้ง 8 ภาค จำนวน 100 เล่ม ที่สำนักเรียนวัดโสธรวราราม ริมแม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา ให้การรับรอง ต้อนรับโดย ท่านเจ้าอาวาสวัดโสธร คือ พระราชภาวนาพิธาน วิ ขออนุโมทนาบุญขอบคุณมาก ที่ให้โอกาสสร้างปัญญาบารมีร่วมกัน

พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก และคณะได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อมอบหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลี-ไทย ถวายแด่สำนักเรียนวัดปทุมวนารามเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางภาษาศาสตร์ สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ชนผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายการต้อนรับพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) และรองประธานกองทุนรากแก้วศาสนทายาท นำคณะกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท และคณะญาติธรรม เข้าถวายหนังสือพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๑-๘ ที่เรียบเรียงโดยพระราชญาณกวี นามปากกาว่า "ปิยโสภณ" และอาจารย์บุญสืบ อินสาร (ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙) เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นวิทยาทานถวายพระภิกษุ-สามเณร ที่เรียนปริยัติศาสนาทั่วประเทศ จัดถวาย ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของเจ้าอาจารย์พระราชญาณกวี ที่เมตตาส่งหนังสือพจนานุกรมบาลีมาถวายแด่พระเณรวัดดอนตาดไฮ ณ โอกาสนี้กระผมกราบอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยบุญที่กระผมและลูกศิษย์ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนพระบรมศาสดาด้วยดีมาตลอดขอถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณเจ้าอาจารย์ ขอให้เจ้าอาจารย์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นที่พึ่งพิงแก่กระผมและเหล่าพระภิกษุสามเณรวัดดอนตาดไฮตลอดไป ขอถวายความเคารพอย่างสูง

พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก และคณะได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อมอบหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลี-ไทย ถวายแด่สำนักเรียนวัดปทุมวนารามเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางภาษาศาสตร์ สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ชนผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี

พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก และคณะได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อมอบหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลี-ไทย ถวายแด่สำนักเรียนวัดปทุมวนารามเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางภาษาศาสตร์ สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ชนผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายการต้อนรับพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) และรองประธานกองทุนรากแก้วศาสนทายาท นำคณะกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท และคณะญาติธรรม เข้าถวายหนังสือพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๑-๘ ที่เรียบเรียงโดยพระราชญาณกวี นามปากกาว่า "ปิยโสภณ" และอาจารย์บุญสืบ อินสาร (ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙) เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นวิทยาทานถวายพระภิกษุ-สามเณร ที่เรียนปริยัติศาสนาทั่วประเทศ จัดถวาย ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของเจ้าอาจารย์พระราชญาณกวี ที่เมตตาส่งหนังสือพจนานุกรมบาลีมาถวายแด่พระเณรวัดดอนตาดไฮ ณ โอกาสนี้กระผมกราบอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยบุญที่กระผมและลูกศิษย์ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนพระบรมศาสดาด้วยดีมาตลอดขอถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณเจ้าอาจารย์ ขอให้เจ้าอาจารย์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นที่พึ่งพิงแก่กระผมและเหล่าพระภิกษุสามเณรวัดดอนตาดไฮตลอดไป ขอถวายความเคารพอย่างสูง

พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก และคณะได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อมอบหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลี-ไทย ถวายแด่สำนักเรียนวัดปทุมวนารามเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางภาษาศาสตร์ สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ชนผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายการต้อนรับพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) และรองประธานกองทุนรากแก้วศาสนทายาท นำคณะกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท และคณะญาติธรรม เข้าถวายหนังสือพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๑-๘ ที่เรียบเรียงโดยพระราชญาณกวี นามปากกาว่า "ปิยโสภณ" และอาจารย์บุญสืบ อินสาร (ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙) เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นวิทยาทานถวายพระภิกษุ-สามเณร ที่เรียนปริยัติศาสนาทั่วประเทศ จัดถวาย ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของเจ้าอาจารย์พระราชญาณกวี ที่เมตตาส่งหนังสือพจนานุกรมบาลีมาถวายแด่พระเณรวัดดอนตาดไฮ ณ โอกาสนี้กระผมกราบอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยบุญที่กระผมและลูกศิษย์ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนพระบรมศาสดาด้วยดีมาตลอดขอถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณเจ้าอาจารย์ ขอให้เจ้าอาจารย์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นที่พึ่งพิงแก่กระผมและเหล่าพระภิกษุสามเณรวัดดอนตาดไฮตลอดไป ขอถวายความเคารพอย่างสูง

ถวายพจนานุกรมบาลีไทย ณ วัดพระเชตุพน

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ถวายที่วัดศรีรัตนธรรมาราม

สร้างปัญญาบารมี ถวายพจนานุกรมบาลีไทย ที่วัดมหาธาตุ

พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก มอบพจนานุกรมบาลี-ไทย แด่สามเณร ชั้นป.ธ 6 จำนวน 360รูป ที่สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังรารามราชวรมหาวิหาร

พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก มอบพจนานุกรมบาลี-ไทย แด่พระภิกษุ สามเณร ณ. สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก มอบพจนานุกรมบาลี-ไทย แด่พระภิกษุ สามเณร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก มอบพจนานุกรมบาลี-ไทย แด่พระภิกษุ สามเณร ณ. สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดสามพระยาวรวิหาร