ความสำคัญของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย

ความสำคัญของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

”บาลี” หมายถึง ภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ เอาไว้ ภาษาบาลีมีลักษณะเฉพาะตัวคือ คำทุกคำ ไม่ ว่าจะเป็นคำนามหรือ คำกริยาล้วนแต่ มีรากศัพท์ หรือผ่านการประกอบรูปศัพท์ ทั้งสิ้น ไม่ใช่จะสำเร็จเป็นคำศัพท์ เลยทีเดียว และเมื่อจะนำไปใช้ จะต้องมีการแจกรูปเสียก่อน เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ในประโยค

ภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์

ภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.1

ภาษาบาลีและสันสกฤต ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.2

ภาษาบาลีและสันสกฤต ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.3

ภาษาบาลีและสันสกฤต ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.4

ภาษาบาลีและสันสกฤต ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.5

ภาษาบาลีและสันสกฤต ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.6

ภาษาบาลีและสันสกฤต ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บาลีและสันสกฤตในข้อสอบ O-NET | GAT-PAT

แนวทางการทำข้อสอบบาลีและสันสกฤตในข้อสอบ O-NET | GAT-PAT

บาลีและสันสกฤตในข้อสอบ O-NET | GAT-PAT

แนวทางการทำข้อสอบบาลีและสันสกฤตในข้อสอบ O-NET | GAT-PAT
( ตอนที่ 2)

การพัฒนาคู่มือและสื่อสารสอนภาษาบาลีและสันสกฤตที่ใช้ได้จริงสำหรับครูภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ในยุค ๔.๐

คลิกเพื่อรับชมฉบับเต็มหน้าจอ..

โครงการบริการวิชาการชุมชน ปี ๒๕๖๓
การพัฒนาคู่มือและสื่อการสอนภาษาบาลีและสันสกฤต
ที่ใช้ได้จริงสำหรับครูภาษาไทย  เพื่อการเรียนรู้ในยุค ๔.๐

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ

ที่มาของการพัฒนาเว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมบริการงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การนี้หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยแรกที่เสนอโครงการจะจัดอบรม “การสอนภาษาบาลีและสันสกฤตสำหรับครูภาษาไทยยุค ๔.๐” ประจวบกับปลายปี ๒๕๖๒-ต้นปี ๒๕๖๓ ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙) จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดและดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเดิมเป็นการจัดให้มีการอบรมครูภาษาไทยในพื้นที่บริการเป็นการจัดทำคู่มือสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูภาษาไทย

ผู้จัดทำเว็บไซต์

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
สังกัด สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาบาลี

แผนที่ตั้งคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบล ฯ

นับถอยหลังวันเริ่มใช้งาน

 
 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน

ในการเรียบเรียงคู่มือนี้ ผู้เรียบเรียงกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระผู้ได้รังสรรค์คลังคำศัพท์ภาษาบาลีประโยค ป.ธ. ๘ สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ และ คณาจารย์หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวิชาการและนำไปสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน

แบบประเมินโครงการพัฒนาคู่มือและสื่อการสอนภาษาบาลี
และสันสกฤตที่ใช้ได้จริงสำหรับครูภาษาไทยในยุค 4.0

แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการพัฒนาคู่มือและสื่อการสอนภาษาบาลีและสันสกฤต
ที่ใช้ได้จริงสำหรับครูภาษาไทยในยุค 4.0
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลิกเพื่อทำแบบประเมิน..

Fanpage คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบล ฯ

วิดิทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบล ฯ

วิดิทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี