วันฉัตรมงคล” หรือ Coronation Day นั้น เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ พระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี พระราชปณิธาน 'เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป' ยังคงกึกก้องและประทับอยู่ในความทรงจำของเหล่าพสกนิกร
ความเป็นมาของวันสำคัญนี้ ย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4  ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า “ฉัตรมงคล” นี้ขึ้น

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นั้น พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ต่อมาในรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีถัดไปจึงถือให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ภาษาบาลีวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า
“ฉัตรมงคล” เขียนเป็นคำบาลีว่า “ฉตฺตมงฺคล” อ่านว่า ฉัด-ตะ-มัง-คะ-ละ ประกอบด้วยคำว่า ฉตฺต + มงฺคล

“ฉตฺต” แปลว่า ร่ม ทับศัพท์เป็นรูปสันสกฤตว่า ฉัตร

ในภาษาไทย “ร่ม” กับ “ฉัตร” มีความหมายต่างกัน

“ร่ม” คือ สิ่งที่ใช้สำหรับกางกันแดด กันฝน มีด้ามสำหรับถือ

ส่วน “ฉัตร” คือ เครื่องสูงชนิดหนึ่ง มีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลําดับ สําหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศ

“มงฺคล” แปลว่า มีฤกษ์งามยามดี, รุ่งเรือง, มีโชคดี, มหกรรมหรืองานฉลอง

ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ

ตามวัฒนธรรมของชมพูทวีป ตำแหน่งที่พระราชาทรงแต่งตั้ง (รวมทั้งตำแหน่งพระราชาด้วย) จะมี “ฉัตร” ประจำตำแหน่ง ในวาระที่ได้รับฉัตรจะมีพิธีเฉลิมฉลอง เรียกพิธีนี้ว่า “ฉตฺตมงฺคล”

“ฉตฺตมงฺคล – ฉัตรมงคล” เป็นคำที่มีใช้ในคัมภีร์ และเป็นวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณกาล

ฉัตรเอย ฉัตรมงคล ชุบชูชนม์ชุ่มชื่นฉ่ำ

ขอพรพระแผ่นำ เป็นฉัตรธรรมคุ้มไทยเทอญ

นาถกรณธรรม ๑๐ โดย หลวงพ่อปิยโสภณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษ

งานประพันธ์ พระราชญาณกวี
(กดที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

ปลูกรากแก้วศาสนทายาท
(กดที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

สติกเกอร์ชุดใหม่ แพนด้า ตาโต
(กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด LINE Sticker)

หรือ แสกน QR CODE

รายได้จากการขายทั้งหมดหลังหักส่วนแบ่งจากLINE เข้าสู่ “กองทุนปิยโสภณ เพื่อยุวชน-คนชรา-อนาถา-ขาดแคลน”

งานประพันธ์ พระราชญาณกวี
(กดที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

ปลูกรากแก้วศาสนทายาท
(กดที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

สติกเกอร์ชุดใหม่ แพนด้า ตาโต
(กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด LINE Sticker)

หรือ แสกน QR CODE

รายได้จากการขายทั้งหมดหลังหักส่วนแบ่งจากLINE เข้าสู่ “กองทุนปิยโสภณ เพื่อยุวชน-คนชรา-อนาถา-ขาดแคลน”

นาถกรณธรรม ๑๐ โดย หลวงพ่อปิยโสภณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษ

งานประพันธ์ พระราชญาณกวี
(กดที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

ปลูกรากแก้วศาสนทายาท
(กดที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

สติกเกอร์ชุดใหม่ แพนด้า ตาโต
(กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด LINE Sticker)

หรือ แสกน QR CODE

รายได้จากการขายทั้งหมดหลังหักส่วนแบ่งจากLINE เข้าสู่ “กองทุนปิยโสภณ เพื่อยุวชน-คนชรา-อนาถา-ขาดแคลน”

งานประพันธ์ พระราชญาณกวี
(กดที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

ปลูกรากแก้วศาสนทายาท
(กดที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

สติกเกอร์ชุดใหม่ แพนด้า ตาโต
(กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด LINE Sticker)

หรือ แสกน QR CODE

รายได้จากการขายทั้งหมดหลังหักส่วนแบ่งจากLINE เข้าสู่ “กองทุนปิยโสภณ เพื่อยุวชน-คนชรา-อนาถา-ขาดแคลน”

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).