กิจกรรม

พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก และคณะได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อมอบหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลี-ไทย ถวายแด่สำนักเรียนวัดปทุมวนารามเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางภาษาศาสตร์ สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ชนผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายการต้อนรับพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) และรองประธานกองทุนรากแก้วศาสนทายาท นำคณะกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท และคณะญาติธรรม เข้าถวายหนังสือพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๑-๘ ที่เรียบเรียงโดยพระราชญาณกวี นามปากกาว่า "ปิยโสภณ" และอาจารย์บุญสืบ อินสาร (ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙) เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นวิทยาทานถวายพระภิกษุ-สามเณร ที่เรียนปริยัติศาสนาทั่วประเทศ จัดถวาย ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของเจ้าอาจารย์พระราชญาณกวี ที่เมตตาส่งหนังสือพจนานุกรมบาลีมาถวายแด่พระเณรวัดดอนตาดไฮ ณ โอกาสนี้กระผมกราบอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยบุญที่กระผมและลูกศิษย์ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนพระบรมศาสดาด้วยดีมาตลอดขอถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณเจ้าอาจารย์ ขอให้เจ้าอาจารย์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นที่พึ่งพิงแก่กระผมและเหล่าพระภิกษุสามเณรวัดดอนตาดไฮตลอดไป ขอถวายความเคารพอย่างสูง

ถวายพจนานุกรมบาลีไทย ณ วัดพระเชตุพน

ถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ถวายที่วัดศรีรัตนธรรมาราม

สร้างปัญญาบารมี ถวายพจนานุกรมบาลีไทย ที่วัดมหาธาตุ

พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก มอบพจนานุกรมบาลี-ไทย แด่สามเณร ชั้นป.ธ 6 จำนวน 360รูป ที่สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังรารามราชวรมหาวิหาร

พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก มอบพจนานุกรมบาลี-ไทย แด่พระภิกษุ สามเณร ณ. สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก มอบพจนานุกรมบาลี-ไทย แด่พระภิกษุ สามเณร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก มอบพจนานุกรมบาลี-ไทย แด่พระภิกษุ สามเณร ณ. สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดสามพระยาวรวิหาร