กกุสนฺธ ว.,ปุ. กกุสันธะ (พระนามของพระพุทธเจ้า) แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. กกุสนฺโธ (พุทฺโธ) อ. พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ